Ochrana osobních údajů

Úvod

Společnost Progressive consulting, v.o.s. zajišťuje standard ochrany osobních údajů a ochrany soukromí návštěvníků svých webových stránek a klientů využívajích naše služby a/nebo produkty.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z:

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám.

Progressive consulting, v.o.s. jako správce osobních údajů

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů (dále jen také „správce“) s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Naše společnost Progressive consulting, v.o.s., se sídlem Křivenická 423/36, 181 00 Praha 8, IČO: 27108848, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. A.49190, jako správce, je obchodní společností, která se zabývá prodejem knih a potravních doplňků, poskytováním konzultací a organizací školení.

Společnost Progressive consulting, v.o.s. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek.

Zpracovávané osobní údaje

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů.

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb.

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa sídla/ bydliště, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce a oprávněné zájmy správce.

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že aktivně využíváte našich služeb, které však ve vztahu k subjektům údajům systematicky nezpracováváme.

Zákazník jako subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Progressive consulting, v.o.s. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Progressive consulting, v.o.s. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.

E-Shop

Společnost Progressive consulting, v.o.s. neprovozuje E-Shop.

Cookies

Společnost Progressive consulting, v.o.s. nezpracovává Cookies.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů anebo uplatnění Vašich práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:

 

Progressive consulting v.o.s.
http://www.progressive.cz
info@aktip.cz