AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Psychoterapie

PSYCHOTERAPIE JE LÉČBA (nejen) duše, jejich obtíží a onemocnění pomocí psychologických prostředků. Je také užitečným pomocníkem při léčbě některých tělesných obtíží a vztahových problémů.

Je užitečná v situacích kdy:

Poskytuje široké spektrum léčebných prostředků:

Důležitým léčivým prostředkem psychoterapie je vztah s terapeutem. Poskytuje bezpečí, úctu, porozumění, vcítění a důvěrnost jako základ pro nastartování hojivých procesů. Vytváří léčebné spojenectví pro boj s příznaky. Umožňuje zažít korektivní, hojivé zkušenosti (situace, kterých se obávám, či mě zraňují – zažít jinak, bezpečně, bez zranění). Je velmi důležité, abychom si vybrali terapeuta, se kterým si „sedneme“.

Základním prostředkem psychoterapie je slovo. Kromě toho využívá léčba duše technik práce s tělem (cvičení, masáže, relaxace, …) a umění (výtvarných či hudebních prostředků, tance, dramatického ztvárnění…. )

Psychoterapie může být zaměřená na jedince, pár nebo rodinu
Individuální terapie
Párová terapie
Rodinná terapie
Skupinová terapie

Psychoterapie může být zaměřená na změnu, či doprovázení

Systematická psychoterapie
je zaměřená na změnu. Probíhá v pravidelné frekvenci cca 1x týdně).
Podpůrná psychoterapie.
Pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Psychická podpora a zájem umožňuje lépe snášet stres. Frekvence setkání nemusí být pravidelná a častá, a mohou se odvíjet od aktuální potřeby klienta.

Psychoterapie má různé formy podle délky trvání:

Emergentní psychoterapie do 6 sezení
není zaměřena jen na odstranění příznaku. Zaměřuje se jen na aktuální, nejvíce zatěžující obtíže a jejich příčiny. Může pomoci zlepšit adaptační schopnosti člověka a předejít chronifikaci a prohlubování problému.
Krátkodobá psychoterapie do 20 sezení
Má omezený cíl - zmírnit, nebo odstranit určitý konkrétní příznak, zvládnout ohraničený problém týkající se zrání jedince, jeho rodinného systému apod. Částečně zasahuje do struktury osobnosti klienta.
Střednědobá psychoterapie do 50 sezení
má za cíl odstranění příznaku, pracuje v širším záběru se strukturou osobnosti.
Dlouhodobá psychoterapie nad 50 sezení
trvá obvykle několik let.

Čím se liší psychoterapie od poradenství?
Poradenství i psychoterapie mohou řešit podobné problémy.
Rozdíl je ve způsobu práce a hloubce, kterou se zabývají strukturou osobnosti člověka.

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, výchovného, komunikačního, obtížné životní situace ...). Pomáhá klientovi hledat vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí, rozšiřovat pohled na možnosti řešení problému, poskytnout odborné informace k problému, doporučení, učit potřebným novým dovednostem. Jedná se většinou o krátkodobou formu podpory 1- 10 sezení.
Cílem poradenství je pomoci vyřešit klientovi aktuální problém a podpořit jeho schopnost se vyrovnávat s problémy. Více viz poradenství

Psychoterapie se zaměřuje na léčbu psychických obtíží a onemocnění. Pracuje s celou strukturou osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Někdy se zabývá se i vývojem osobnosti (jak se vyvinuly vzorce myšlení, cítění a chování, které nám komplikují současný život a jak je změnit). Je to společné hledání, co je užitečné bez návodů a receptů). Je to podpora v nalezení vlastní cesty z potíží, vlastní cesty životem. To obnáší trochu více nejistoty než poradenství.
Cílem psychoterapie je zbavit se příznaků, nemoci, cítit se OK, získat kontrolu nad svým chováním, zvýšit autonomii, zlepšit vztahy uvnitř skupiny (např. rodiny. )
Výjimkou je podpůrná psychoterapie - není zaměřena na léčbu a změnu, ale na doprovázení. Pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci, či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Psychická podpora a zájem umožňuje lépe snášet stres.

Někdy se v průběhu péče oba přístupy (poradenství a terapie) doplňují.

Existuje široké spektrum terapeutických škol, které se liší svými teoretickými východisky, zaměřením a přístupem ke klientovi.

PSYCHOLOGICKÉ PROSTŘEDKY

slovo
rozhovor
neverbální chování
podněcování emocí a emotivita
vytvoření terapeutického vztahu
sugesce
učení
vztahy a interakce ve skupině aj.

DRUHY PSYCHOTERAPIE

direktivní
nedirektivní
symptomatická
kauzální
podpůrná
rekonstrukční
náhledová
akční
individuální
hromadná (kolektivní)
skupinová
dynamická
kognitivně-behaviorální
humanistická

CÍLE PSYCHOTERAPIE

odstranění chorobných příznaků
reedukace
resocializace
reorganizace, restrukturalizace, rozvoj či integrace pacientovy osobnosti

DĚLENÍ PODLE ÚČINNÝCH FAKTORŮ A POUŽÍVANÝCH METOD

psychoterapie racionální

zaměřena na logické myšlení pacienta
explikace, persuace, reorientace, psychagogika

psychoterapie sugestivní

nepůsobí na myšlení pacienta, využívá sugestibility a hypnability
hypnóza, placebo

psychoterapie empatická

empatické rozhovory, zrcadlení emocí

psychoterapie abreaktivní

zneškodnění patogenního působení negativních emocí tím, že se nechají znovu proběhnout za terapeutických okolností

psychoterapie relaxační a imaginační

využívá svalovou relaxaci, koncentraci, autosugesci a řízené představy
autogenní trénink, progresivní relaxace, řízená imaginace

psychoterapie nácviková

opakování, učení, trénink
pozitivní nácvik, nácvik asertivity, averzivní terapie, systematická desenzibilizace a expozice, nápodoba

psychoterapie psychoanalytická

odhalení podstaty konfliktu a privedení pacienta k náhledu na nevědomou motivaci
technika volných asociací, interpretace a analýza odporu, přenos, přenosová neuróza

psychoterapie interpersonální

objevení a pochopení souvislostí mezi symptomy a interpersonálními vztahy
interpersonální náhled, korektivní emoční zkušenost, skupinová psychodynamika

SOUČASNÉ SMĚRY V PSYCHOTERAPII

(Kratochvíl, 1997) 1. Hlubinná psychoterapie 2. Dynamická a interpersonální 3. Rogersovská 4. Behaviorální 5. Kognitivní 6. Komunikační 7. Gestalt terapie 8. Dasainanalýza 9. Logoterapie 10. Existenciální a humanistická 11. Eklektická a integrativní pojetí

1. HLUBINNÁ PSYCHOTERAPIE

PSYCHOANALÝZA S. FREUDA (1856-1939)

Složky psychiky: vědomí, předvědomí, nevědomí
Pud sexuální (eros, libido)
Pud destrukční (thanatos)
Vývoj libida (fáze orální, sadisticko-anální, falická)
Oidipovský komplex
Osobnost - id, ego, superego.
Obranné mechanismy – vytěsnění, projekce, racionalizace aj.
Náhled

ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPIE

Alfred Adler (1880- 1937)
Individuální psychologie
Rodinná konstelace
Pocit méněcennosti
Psychoterapeutický postup – životní plán, životní styl, dodávání odvahy

JUNGOVSKÁ PSYCHOTERAPIE

Karl Gustav Jung (1875-1961)
Analytická psychologie
Archetypy a kolektivní nevědomí
Analýza snu
Aktivní imaginace

2. ROGERSOVSKÁ PSYCHOTERAPIE

Carl Ransom Rogers (1902 – 1987)
Terapie zaměřená na klienta (Klient- centered therapy), nedirektivní
Sebeaktualizační tendence
Zrcadlení pocitu
Zásady terapie: empatie, akceptace, kongruence (autenticita)
Bezpečný terapeutický vztah

3. BEHAVIORÁLNÍ

Poruchy chování jsou naučené reakce. K vyléčení vede změna v jednání.
Využívá se poznatku z výzkumu učení.

4. KOGNITIVNÍ

racionálně-emoční terapie
·kognitivní terapie
kognitivně-behaviorální terapie

5. KOMUNIKACNÍ PSYCHOTERAPIE

interakční psychoterapie
Teorie komunikace
Metakomunikace, dvojná vazba

6. GESTALT PSYCHOTERAPIE

Expresivní terapie zaměřená na přítomnost a na prožívání a vyjadřování emocí.
Frederick Perls (1894 – 1970)

7. EXISTENCIÁLNÍ A HUMANISTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Jedinečnost každé osobnosti
Podporování osobního růstu
Sebeaktualizace jedince
“Třetí síla”

8. DASAINSANALÝZA

Vychází z existenciální filozofie M. Heideggera a z fenomenologické metody E. Husserla
L. Biswanger, M. Boss

9. LOGOTERAPIE

Viktor Emanuel Frankl (1905 – 1997)
Touha po smyslu
Existenciální frustrace
Hodnoty – tvůrčí, zážitkové a postojové
Metody psychoterapie – paradoxní intence, dereflexe

10. HUMANISTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Abraham Maslow (1908 – 1970)
Psychoterapie je zaměřená na pomoc lidem v jejich duchovním růstu a v realizaci vlastního duševního potenciálu

11. EKLEKTICKÁ A INTEGRATIVNÍ POJETÍ PSYCHOTERAPIE

Eklektická – kombinované využívání různých metod bez ohledu na jejich původní teoretické východisko
Integrativní – přístup pokoušející se sjednotit různé teoretické přístupy do vyššího celku nebo vytvořit teorii jim nadřazenou
AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 20
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > Produkty a služby > Psychoterapie >

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR