AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Diagnostický program týraných a zneužívaných dětí

V současné době stále stoupá statistika týraných a zneužívaných dětí. Odhalování tohoto fenoménu je velice problematické a často se neobejde bez další viktimizace poškozených dětí.
Doposud používané diagnostické metody vedené především na základě pohovorů s poškozenými dětmi jsou zatížené vysokým rizikem účelového chování jak dětí tak rodinných příslušníků. Proto jsou diagnostické závěry snadno zpochybnitelné a neprůkazné.
Také se omezují věkem dítěte, kdy se předpokládá možnost spolupráce pouze s dětmi, které již mluví, nebo které jsou ochotny mluvit. Tato omezení a zkreslení tvoří další bariéry v odhalování násilného chování na dětech.

Proto jsme vytvořili nový diagnostický program, kterého se tato omezení netýkají.

Princip spočívá ve třístupňové diagnostice, která bude souhrnně uzavřena posouzením psychiatra/rodinného terapeuta. Program vychází ze samostatných a ověřených diagnostických metod, jejich skloubením získáváme komplexní obraz o stavu dítěte.

1. Diagnostika z hlediska vývojové neuropsychologie: bude posouzen psychomotorický stav dítěte, jeho ne/přiměřenost k věku dítěte, eventuelní projekce psychotraumatu do celkového neuropsychologického stavu.

2. Arteterapeutická diagnostika traumatu: prostřednictvím projektivních technik rozkrytí aktuálního či vleklého traumatického prožívání, narušení vztahových schémat.

3. Projektivní vyšetření dítěte technikou pomocných loutek vedené psychologem, specialistou na dětskou a dorostovou psychologii: Projektivní a názorná technika umožňující verifikaci traumatické zkušenosti týrání či sexuálního zneužívání.

4. Souhrnné zhodnocení výsledků všech vyšetření v kontextu diagnostiky rodinného schématu a návrh na další terapeutický postup.

Charakteristika diagnostického programu:

Program využívá několik na sobě nezávislých vyšetřovacích schémat. Teprve jejich souhrnem dospějeme k diagnostickému závěru.
Diagnostická posouzení neuropsychologie a arteterapie jsou zcela nezávislá na možném cíleném ovlivnění dítěte a/nebo výpovědích dalších osob.
Tato vyšetření spolehlivě míří na nevědomé, neovlivnitelné projekce prožité skutečnosti. Jsou proto spolehlivým vodítkem.
Projektivní vyšetření pomocí loutek, které je prováděno až následně po arteterapeutickém a neuropsychologickém vyšetření je primárně vedeno na základě zjištěných zkušeností z předchozích vyšetření, o kterých vyšetřované dítě neví. Tím se výrazně koriguje případný „lži index“, kterým dítě může zkreslovat prožitou zkušenost ať už záměrně nebo nevědomě ve prospěch nebo v neprospěch eventuelního pachatele násilí.
Závěrečné posouzení rodinným terapeutem ukotví souhrn diagnostických závěrů ke kontextu rodinné situace a s přihlédnutím k ochotě rodinných příslušníku spolupracovat navrhne nejvhodnější terapeutická opatření.
Postup a návaznost jednotlivých vyšetření je pevně stanoven se záměrem, aby výsledky předchozího vyšetření pomohly jako vodítko k vyšetření následujícímu, ale aby vyšetření nebyla ovlivněna zavádějícími informacemi, které by mohly zkreslit diagnostické závěry.

Výhody diagnostického programu:

Máte podezření, že Vaše dítě je vystaveno podobné zkušenosti, nebo je v tomto ohledu ohroženo?

Kontaktujte kteréhokoli z níže uvedených konzultantů.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami - detoxikace, kraniosakrální terapie, masáže, výživové poradenství, aromaterapie, neuropsychologie, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 597
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.
Portál pro partnery

Jste tady: home > Produkty a služby > Diagnostický program týraných a zneužívaných dětí

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | international