AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Pět aspektů nemoci a léčení

Snad právě v době, kdy špičkoví odborníci psychosomatické medicíny se zdráhavě vyjadřují o tom, že nemoc nemá jen biologický a psychický základ a že je i jevem sociálním, a ve stejné době, kdy je psychosomatická medicína uznaná jako oficiální lékařský obor, je namístě být poněkud odvážnější s vyjádřením o celostním konceptu nemoci a léčení. V článcích našeho Institutu se dozvídáte o psychosomatickém konceptu jako výchozí platformě nahlížení na nemoc a zdraví.
V tomto článku si vám dovolíme představit ještě širší rámec nahlížení na nemoc a tedy i na cesty k jejímu uzdravení.

Inspirací vzájemně propojené jednoty kosmických zákonů nám byl čínský pentagram, který v rámci rovnováhy živlů, ročních období a následně orgánových soustav představuje dokonalý systém cyklického ovlivnění života, jeho zrodu a zániku.

Na jeho základě jsme definovali náš PENTRAGRAM souvztažnosti a neopominutelnosti pěti aspektů nemoci a léčení.

Na níže zobrazeném schématu jsou vyjádřené vztahy mezi nimi.

Ve směru hodinových ručiček po kruhu je vyjádřen princip zrodu. Tedy biologický základ našeho bytí je zdrojem pro psychiku, psychika je zdrojem pro sociální chování, sociální chování je východiskem ke spiritualitě. Kvalitativní rozvoj spirituality lze pak zobrazit na bohatosti energetických center a drah našeho těla a energie dává zpět možnost pro biologické zrození a růst.

V opačném běhu nalézáme princip zušlechtění. Například spiritualita zušlechťuje sociální chování, sociální chování zušlechťuje psychické pochody a jevy, a tyto dále navyšují biologickou kvalitu našeho života. Biologické zdraví zmnožuje kvalitu energetických aspektů, které poskytují matrici pro spirituální cesty.

V centru kruhu je nakonec znázorněn pentagram, jehož ramena propojují protilehlé jevy na kružnici. Spojnice pentagramu vyjadřují princip kontroly a rovnováhy mezi jednotlivými entitami. Tak vidíme jak například energetický stav kontroluje rovnováhu s psychikou a sociálním chováním. Spiritualita se rovnovážně odráží na stavu psychiky a sociální vztahy se zrcadlí na biologickém zdraví a energetickém stavu těla.

Naše pojmové myšlení je někdy nedostatečné pro vyjádření všech nuancí této cyklické rovnováhy, zvláště, když se začne dotýkat jevů, které nejsou běžně zpracovávané a užívané v materiálním kontextu života.
Přesto při bližším a trpělivém zkoumání najdeme tyto souvztažnosti v našich životech nebo zdrojích našich nemocí.

Aspekty vzniku nemocí a cesty k jejich léčení se tedy překrývají a sdružují v jeden rovnovážný celek, kde všechny prvky mají stejnou vážnost a účinnost.

Na závěr je dobré zmínit jak se k cestám zdraví staví naše odborné kruhy a kolegové z řad léčitelů a alternativní medicíny.

Při pohledu na scénu odborníků a léčitelů nacházíme zajímavé společné jmenovatele.
Odborníci, kteří se hlásí k psychosomatické medicíně se ve svých terapeutických nástrojích pohybují nejčastěji někde v oblasti Bio-Psycho-Socio.
Za to mnoho alternativních směrů léčení se nejčastěji zaobírá oblastí Bio-Energy-Spirit.
Stejně jako západní medicína ulpívá tvrdošíjně pouze Bio složce nemoci, tak v druhém extrému někteří alternativci sází vše na Energy rozměr nemoci.

Často říkáme, že každá nemoc je sice psychosomatická, ale ne každou nemoc musíme komplexně psychosomaticky léčit. Obecně ale můžeme říci, že čím méně aspektů je v dané léčbě zohledněno a tedy dogmatičtější léčebný směr je, tím větší riziko pro nemocného. Lhostejno, jestli je nekriticky upřednostňovaná Biologická, Psychologická, Spirituální nebo Energetická složka nemoci.

Pouze ve slepé nevědomosti bychom mohli upřednostňovat některý prvek nad jiným, který opomíjíme, například jen proto, že naše dosavadní životní zkušenosti nám nedávají srozumitelnou odpověď v ostatních oblastech znalostí a vědění.


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 621
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > O nás > Pět aspektů nemoci a léčení

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR