AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

Definice psychosomatického léčení

Psychosomaticky léčit znamená, v nahlížení na celistvost léčené bytosti, rehabilitovat a revitalizovat její mentální vzorce vztahování se k sobě a ke světu ve vzájemné souhře, podpoře a respektování ozdravných procesů somato-buněčných funkcí organismu.
Proces léčení je vždy aktivním procesem léčené osoby v systému vztahů za předpokladu jejího přijetí a porozumění somato-mentální jednoty a kauzality.
Tato kauzalita je vždy jedinečná a závislá na individuálním životním příběhu a mentální struktuře dané osoby.
Od této jedinečnosti se odvíjí i metodologie terapeutického přístupu.
Ozdravný proces je zkušeností, prožitkem, poznáním a vývojem současně.

© MUDr. Jarmila Klímová a kolektiv, 2009

Rozšiřující komentář

Psychosomatika jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině. Skládá se ze dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy (fenomény nebo objektivními skutečnostmi...) a to hlavně ve směru vlivu psychických funkcí a pochodů na organizmus.

V užším slova smyslu je psychosomatika stále chápána jako problematika omezeného výčtu chorob, při kterých jsou subjektivní tělesné obtíže, změny a funkční poruchy podmíněné duševním stavem.
V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. Protože kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí. Z toho vyplývá, že psychosomatika je podmíněna biopsychosociálně.

Psychosomatika nepovyšuje jednostranně tělesné nad duševním, „sóma“ nad „psýché“, ale nedopouští se ani opačného omylu, kdy jsou třeba jen mírné tělesné obtíže mylně chápány jako „pouze psychogenně podmíněné“.

Organismus je sebeorganizující se systém, pro jehož existenci je nezbytné být součástí vyššího sebeutvářejícího se celku. V případě lidí jsou nejpodstatnější vztahy s bezprostředním sociálním okolím. Organismus sám je od počátku až do konce generátorem změn, růstu, a proto i symptomů. Symptomy jsou jednotlivé jevy vytvářené organismem jako znaky, dostupné pozorovateli, který je rozlišuje, třídí a na základě zkušenosti a konvence část z nich považuje za nepatřičné. Ty označuje za příznaky nemoci a jako takové se mohou stát důvodem k léčbě.

Každé onemocnění je „psychosomatické“ , neboť žádné „somatické“ onemocnění není prosté „psychických“ vlivů. Nejen rezistence proti infekcím, nýbrž všechny životní funkce jsou neustále ovlivňovány duševním stavem organismu a naopak nějaká pouze „psychická“ dysbalance může vycházet ze „somatického“ základu. I nehoda se může přihodit z psychogenních důvodů.“

To pomáhá objasnit vznik psychosomatických chorob, kdy příčinou nejsou jen různé psychosociální faktory, ale jsou k nim přidružené i další. Systémový přístup mluví o jevech, které jsou komplexní ve svých vnitřních a vnějších souvislostech, při čem na řešení problémů používá kombinaci metod.

Systemicky zaměření terapeuti, poradci, manažeři, koučové a supervizoři vycházejí z autonomie osoby hledající radu či pomoc a vnímají ji jako „experta na sebe sama“. Přitom individuální prožívání jedinců chápou jako subjektivní zpracování zkušeností plynoucích z jejich životní historie; z afektivních a kognitivních zkušeností vztahů.

Systemická praxe se zaměřuje na to, jak členové sociálních systémů - pomocí jednání a jazyka – skutečnosti vytvářejí a jak tyto skutečnosti - pomocí specifických vzorců a interakčních procesů - udržují. Intra- a interindividuální problémy jsou rekonstruovány na úrovni vzorců komunikace a vztahových struktur sociálních systémů (problémový systém, kontextualizace). Intervence, které na tyto vzorce příznivě působí, vyvolávají změny a přispívají k řešení problémů. Může jít o podněcování a aktualizaci existujících vědomých vztahových struktur, o překonání problematických vzorců nebo o podporu vývoje.

(Použité zdroje: Poněšický, Baštecký, Chvála, Trapková, Parma, Danzer, Fenichel)


AKTIP - Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními metodami - detoxikace, kraniosakrální biodynamické a jiné masáže, psychoterapie a psychoterapeutické poradenství.
Individuální přístup - komplexní péče.
AKTIP není zdravotnické zařízení.
AKTIP     Perucká 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady     +420 737 161 885 (09:00 - 14:00)     info@aktip.cz
Progressive consulting v.o.s. http://www.progressive.cz poskytuje prostor společenství samostatně podnikajících osob 481
V případě, že je poskytovatel konkrétní služby plátcem DPH, je cena uvedená včetně DPH.

Jste tady: home > O nás > Definice psychosomatického léčení

Navigace:

Navigace v této sekci:

 
 
 
info@aktip.cz | Ceník služeb | Kalendář akcí | FAQ | GDPR